Předcházející Následující

Vzdělávací centrum společnosti ESAB

Úvod do svářečské inspekce

Svářečská inspekce může být provedena z různých důvodů. Pravděpodobně nejdůležitější příčinou je stanovit, zda je kvalita svaru dostatečná vzhledem k zamýšlenému použití. Abychom mohli vyhodnotit kvalitu svaru, musíme mít nejprve soubor nějakých kritérií, s nimiž porovnáme charakteristiky svaru. Je nepraktické se pokoušet vyhodnotit kvalitu svaru bez nějakých daných kritérií pro přijetí. 

Kritéria pro uznání kvality svaru mohou pocházet z řady různých zdrojů. Svářečský výkres/plán obvykle udává rozměry svaru a možná i další polohové informace, například délku a umístění svarů. Tyto požadované rozměry většinou vznikly na základě výpočtů anebo byly převzaty z osvědčených návrhů, o nichž je již známo, že splnily dané požadavky na svařované připojení. 

Přijatelné a nepřijatelné úrovně nebo množství nespojitostí svaru pro účely svářečské inspekce je většinou dáno svářečskými předpisy a standardy. Svářečské předpisy a standardy byly vyvinuty pro řadu různých svářečských postupů a jejich aplikaci. Je důležité zvolit svářečský standard, který je určen pro dané průmyslové odvětví anebo zamýšlené použití. 

Svářečská inspekce může často vyžadovat široké spektrum znalostí na straně inspektora: musí rozumět svářečským výkresům, symbolům, zařízením, svařovacím procesům, požadavkům předpisů a standardů, dále pak inspekčním a testovacím postupům a mnoha dalším věcem. Z tohoto důvodu vyžadují mnohé svářečské předpisy a standardy, aby byl svářečský inspektor formálně vyškolen anebo disponoval nezbytnými znalostmi a zkušeností k provádění inspekčních úkonů. Existuje celá řada svářečských inspekčních výukových kurzů a velký počet mezinárodních inspektorských certifikačních programů. 

Význam svářečské inspekce doceníme, prověřením specifické oblasti inspekčních technik a využití svářečských inspekcí. Vybral jsem následující témata, která poskytnou přehled ohledně svářečské inspekce: 

Inspekce a testování pro kvalifikaci svařovacího postupu - typy inspekcí používaných pro tyto požadavky a jak mohou být nezbytnou součástí celkového systému zajištění kvality sváření. 

Vizuální inspekce - jedna z nejsnazších, nejméně nákladných a pravděpodobně, když je provedena správně, nejefektivnějších metod svářečské inspekce v řadě případů. 

Detekce povrchových trhlin - metody jako kapilární zkouška a magnetická prášková zkouška - jak je použít a co mohou zjistit. 

Radiografická a ultrazvuková zkouška - metody známé jako nedestruktivní testování (Non Destructive Testing - NDT) jsou většinou používány k prozkoumání vnitřní struktury svaru, aby byla stanovena integrita svaru bez porušení svařované komponenty. 

Destruktivní testování - metody používané ke stanovení svarů, většinou prostřednictvím řezání a/nebo lámání svařované komponenty, a vyhodnocení různých mechanických a fyzikálních charakteristik. 

Jednou z hlavních součástí úspěšného systému pro zajištění kvality svarů je ustanovení, implementace a provádění smysluplného svářečského inspekčního programu. Takový program může být zaveden pouze po úplném vyčíslení požadavků a kritérií na kvalitu svarů, úplném porozumění inspekčním a testovacím metodám, které budou použity, a při dostupnosti náležitě kvalifikovaných a/nebo zkušených svářečských inspektorů.  

 

x

x

Loading..