This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Předcházející Následující

Vzdělávací centrum společnosti ESAB

Úvod do svářečské inspekce

Svářečská inspekce může být provedena z různých důvodů. Pravděpodobně nejdůležitější příčinou je stanovit, zda je kvalita svaru dostatečná vzhledem k zamýšlenému použití. Abychom mohli vyhodnotit kvalitu svaru, musíme mít nejprve soubor nějakých kritérií, s nimiž porovnáme charakteristiky svaru. Je nepraktické se pokoušet vyhodnotit kvalitu svaru bez nějakých daných kritérií pro přijetí. 

Kritéria pro uznání kvality svaru mohou pocházet z řady různých zdrojů. Svářečský výkres/plán obvykle udává rozměry svaru a možná i další polohové informace, například délku a umístění svarů. Tyto požadované rozměry většinou vznikly na základě výpočtů anebo byly převzaty z osvědčených návrhů, o nichž je již známo, že splnily dané požadavky na svařované připojení. 

Přijatelné a nepřijatelné úrovně nebo množství nespojitostí svaru pro účely svářečské inspekce je většinou dáno svářečskými předpisy a standardy. Svářečské předpisy a standardy byly vyvinuty pro řadu různých svářečských postupů a jejich aplikaci. Je důležité zvolit svářečský standard, který je určen pro dané průmyslové odvětví anebo zamýšlené použití. 

Svářečská inspekce může často vyžadovat široké spektrum znalostí na straně inspektora: musí rozumět svářečským výkresům, symbolům, zařízením, svařovacím procesům, požadavkům předpisů a standardů, dále pak inspekčním a testovacím postupům a mnoha dalším věcem. Z tohoto důvodu vyžadují mnohé svářečské předpisy a standardy, aby byl svářečský inspektor formálně vyškolen anebo disponoval nezbytnými znalostmi a zkušeností k provádění inspekčních úkonů. Existuje celá řada svářečských inspekčních výukových kurzů a velký počet mezinárodních inspektorských certifikačních programů. 

Význam svářečské inspekce doceníme, prověřením specifické oblasti inspekčních technik a využití svářečských inspekcí. Vybral jsem následující témata, která poskytnou přehled ohledně svářečské inspekce: 

Inspekce a testování pro kvalifikaci svařovacího postupu - typy inspekcí používaných pro tyto požadavky a jak mohou být nezbytnou součástí celkového systému zajištění kvality sváření. 

Vizuální inspekce - jedna z nejsnazších, nejméně nákladných a pravděpodobně, když je provedena správně, nejefektivnějších metod svářečské inspekce v řadě případů. 

Detekce povrchových trhlin - metody jako kapilární zkouška a magnetická prášková zkouška - jak je použít a co mohou zjistit. 

Radiografická a ultrazvuková zkouška - metody známé jako nedestruktivní testování (Non Destructive Testing - NDT) jsou většinou používány k prozkoumání vnitřní struktury svaru, aby byla stanovena integrita svaru bez porušení svařované komponenty. 

Destruktivní testování - metody používané ke stanovení svarů, většinou prostřednictvím řezání a/nebo lámání svařované komponenty, a vyhodnocení různých mechanických a fyzikálních charakteristik. 

Jednou z hlavních součástí úspěšného systému pro zajištění kvality svarů je ustanovení, implementace a provádění smysluplného svářečského inspekčního programu. Takový program může být zaveden pouze po úplném vyčíslení požadavků a kritérií na kvalitu svarů, úplném porozumění inspekčním a testovacím metodám, které budou použity, a při dostupnosti náležitě kvalifikovaných a/nebo zkušených svářečských inspektorů.  

 

x
x

x

Loading..